image_pdfimage_print

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) 11 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32247 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:… 

 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

11 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32247

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarların ilan edilmesidir.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 2- (1) Söz konusu Kararın 1 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

(2) Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 8/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız