image_pdfimage_print

Reasürans Desteği (Karar Sayısı: 4092) 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4092 Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta…

 

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092)

 

Reasürans Desteği (Karar Sayısı: 4092)

22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31519

Karar Sayısı: 4092

Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK REASÜRANS DESTEĞİNE DAİR KARAR

Reasürans desteği

MADDE 1- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem (Sistem) kapsamında 1/4/2021-1/4/2022 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı;

a) Sistemin işletilmesini teminen 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri,

b) Teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri,

için reasürans desteği Devlet tarafından taahhüt edilmiştir.

(2) Reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin %o5’i (binde beş) olarak, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin %1,5’i (yüzde bir buçuk) olarak belirlenmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 2- (1) Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda 1 inci madde çerçevesinde hesaplanan tutar, Merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenir.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler, en geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Merkez tarafından Bakanlığın ilgili hesabına ödenir.

Merkezin görev ve sorumlulukları

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamındaki hesaplamaların, gerekli bildirimlerin ve ödemelerin zamanında, eksiksiz ve doğru yapılmasından Merkez sorumludur.

(2) Merkez, Devlet tarafından 1 inci maddede belirtilen dönemde taahhüt edilen reasürans desteği tutarının azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkilidir.

Diğer hususlar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrası, 29/3/2020 tarihli ve 2326 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar için de uygulanır.

(2) Birinci fıkra kapsamında Merkez tarafından Bakanlığa yapılacak ödemeler, bu Kararın yürürlüğünü müteakip en geç bir ay içinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.